Analiza rządowych umów dotycząca szczepionek z firmą Pfizer. (COVID19)

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji o ujawnionych umowach z firmą Pfizer:

„Istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych umów”

C:\Users\Jo\Desktop\ekspert czyta umowe.jpg

„Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego Ivermectin (tak jak amantadyna) został stłumiony, to dlatego, że umowa, którą kraje podpisały z Pfizerem, nie pozwala im uciec od klauzury, która stanowi, że nawet jeśli zostanie znaleziony lek do leczenia COVID-19, umowa nie może zostać unieważniona ”.

Nadal ujawniane są niezmienione kontrakty na eksperymentalny czynnik biologiczny znany jako „szczepionka COVID-19”, między korporacją Pfizer a różnymi rządami.

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Ehden Biber powiedział amerykańskim Frontline Doctors (AFLDS) Frontline News, że pierwszy dokument, który niedawno się pojawił, został odkryty przez albańską gazetę Gogo.al. Biber był wtedy w stanie zlokalizować podpisany cyfrowo kontrakt brazylijski i co najmniej dwa inne, jedną z Komisją Europejską, a drugą z Republiką Dominikańską.

Dyrektor naukowy AFLDS, dr Michael Yeadon, po zapoznaniu się z albańskim kontraktem odpowiedział na te rewelacje, mówiąc, że „wygląda autentycznie”. Kontynuował: „Znam podstawową anatomię tych umów i niczego nie brakuje, oraz nie widziałem żadnych wskazówek sugerujących, że są fałszywe”.

Yeadon zwrócił uwagę na to, co uznał za „najbardziej oszałamiające odkrycie”, powołując się na klauzulę, która stanowi, że „jeśli w twoim kraju istnieją jakiekolwiek przepisy lub regulacje, zgodnie z którymi firma Pfizer może być ścigana, zgadzasz się ZMIENIĆ PRAWO LUB PRZEPISY, aby to rozwiązać”.

W wątku na Twitterze, który został usunięty z wyjątkiem pierwszego tweeta w wątku, Biber wyjaśnił znaczenie ujawnionych umów: „Ponieważ koszt opracowania umów jest bardzo wysoki i czasochłonny (cykle przeglądu prawnego), Pfizer, jak wszystkie korporacje , opracowuje znormalizowany szablon umowy i korzysta z tych umów, ze stosunkowo niewielkimi zmianami w różnych krajach.”

„Te umowy są poufne, ale na szczęście jeden kraj nie zabezpieczył wystarczająco dobrze dokumentu umowy, więc udało mi się zdobyć kopię.”

„Jak zaraz zobaczysz, istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych kontraktów”.

Na poniższych zdjęciach znajdują się najważniejsze punkty umów. Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Ehden Biber podjął się ich analizy. Nie będę tłumaczył całości, a jedynie kwestie omawiane przez eksperta.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer1.png

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer2.png

„Po pierwsze”, kontynuuje Biber, „porozmawiajmy o produkcie: umowa obejmuje nie tylko produkcję szczepionek na COVID-19 i jego mutacje, ale także „każdego urządzenia, technologii lub produktu używanego do podawania lub poprawy zastosowania lub działania takiej szczepionki”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer3.png

„Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego Ivermectin (tak jak amantadyna) został stłumiony, to dlatego, że umowa, którą kraje podpisały z Pfizerem, nie pozwala im uciec od klauzury, która stanowi, że nawet jeśli zostanie znaleziony lek do leczenia COVID-19, umowa nie może zostać unieważniona”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer3.png

„Dostarczanie produktu: „Pfizer nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dawek zgodnie z przewidywanymi datami dostawy… ani żadne takie niedostarczenie nie daje Nabywcy żadnego prawa do anulowania zamówień na jakiekolwiek ilości Produktu”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer4.png

„Pfizer podejmie decyzję o koniecznych korektach liczby zamówionych dawek i harmonogramu dostaw należnych Kupującemu… w oparciu o zasady, które zostaną określone przez Pfizer… Uznaje się, że Kupujący wyraża zgodę na każdą zmianę”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer5.png

„Tak dla wyjaśnienia: „Nabywca niniejszym zrzeka się wszelkich praw i środków prawnych, które może mu przysługiwać zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub w inny sposób, wynikających lub związanych z:… jakimkolwiek niedostarczeniem przez firmę Pfizer zamówionych dawek zgodnie z Harmonogramem Dostaw .”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer6.png

„Po raz kolejny:„ W żadnym wypadku firma Pfizer nie będzie podlegać żadnym karom za opóźnienia w dostawie ani nie będzie za nie odpowiadać”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer7.png

„Nie możesz zwrócić produktu, bez względu na okoliczności: „Pfizer w żadnym wypadku nie przyjmie zwrotu Produktu (ani żadnej dawki)…żadne zwroty Produktu nie mogą mieć miejsca w żadnych okolicznościach”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer8.png

„WIELKA TAJEMNICA: 12 USD za dawkę za około 250 000 jednostek. Zabawne, że jest to cena za niewielką ilość dawek, gdy Pfizer pobierał od USA 19,50 USD za dawkę. Podatnicy USA zostali oszukani przez Pfizera, Izrael prawdopodobnie także.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer9.png

„Jeśli chodzi o płatności, kraj nie ma prawa„ do wstrzymania, potrącenia, odzyskania lub obciążenia jakichkolwiek kwot należnych firmie Pfizer, na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób, na poczet jakiejkolwiek innej kwoty należnej (lub należnej w przyszłości) wobec firmy Pfizer lub Podmiot stowarzyszony firmy Pfizer.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer10.png C:\Users\Jo\Desktop\pfizer11.png

„Uszkodzone towary: JEDYNYM SPOSOBEM na odzyskanie produktu jest udowodnienie błędu cGMP.

„‚Dla jasności, Nabywca nie jest uprawniony do odrzucenia jakiegokolwiek Produktu na podstawie reklamacji serwisowych, chyba że Produkt nie jest w istotny sposób zgodny ze Specyfikacjami lub cGMP”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer12.png

„Ta umowa stoi ponad wszelkim lokalnym prawem stanowym.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer13.png

„Długoterminowe skutki i skuteczność: „Nabywca potwierdza… długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer14.png

„Wypowiedzenie z przyczyn: istnieją klauzule dotyczące możliwości wypowiedzenia, ale w rzeczywistości, jak widzieliście do tej pory, nabywca nie ma prawie niczego, co można uznać za istotne naruszenie, podczas gdy firma Pfizer może z łatwością to zrobić, jeśli nie otrzyma swoich pieniędzy lub jeśli tak uważa.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer15.png

„Musisz zapłacić firmie Pfizer za zamówione dawki, bez względu na to, ile zużyłeś, niezależnie od tego, czy firma Pfizer uzyskała aprobatę (było to początkowe zatwierdzenie przez UE) lub czy dostarczyła zamówione dawki zgodnie z szacowanymi datami dostawy określonymi w umowie.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer16.png

„Nabywca niniejszym zgadza się zabezpieczyć, OBRONIĆ I ZACHOWAĆ NIESZKODLIWOŚĆ Pfizer, BioNTech (i) ich Podmiotów Stowarzyszonych… z wszelkich pozwów, roszczeń, pozwów, żądań, strat, szkód, zobowiązań, rozliczeń, kar, grzywien, kosztów i wydatków …”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer17.png

„Państwo musi bronić firmy Pfizer: „(Pfizer) powiadomi Nabywcę o stratach, za które domaga się odszkodowania… Po takim powiadomieniu Nabywca niezwłocznie przejmie prowadzenie i kontrolę obrony takich Roszczeń objętych rekompensatą w imieniu (Pfizer)”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer18.jpg

„Jednakże ‘Pfizer ma prawo przejąć kontrolę nad taką obroną… a Nabywca pokryje wszelkie Straty, w tym między innymi uzasadnione honoraria adwokackie i inne poniesione wydatki’.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer20.png

„Pfizer upewnia się, że kraj zapłaci za wszystko: „Koszty i wydatki, w tym… opłaty i wydatki na adwokata, poniesione przez osoby zwolnione z odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek Roszczeniem z tytułu odszkodowania, będą zwracane co kwartał przez Nabywcę”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer21.png

„Ubezpieczenie: „Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje ani nie stanowi ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt w celu pokrycia roszczeń osób trzecich/pacjentów, a takie ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku odszkodowawczego Nabywcy określonego w niniejszej Umowie”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer22.png

„Nie ma ograniczeń co do odpowiedzialności kraju w przypadku ‘odszkodowania udzielonego przez niego zgodnie z sekcją 8 (Odszkodowanie)’ lub jeśli Nabywca nie zapłacił firmie Pfizer.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer23.png

„Nabywca zrzeka się wszelkich praw do immunitetu, rezygnuje z wszelkich przepisów, które mogą ograniczać obowiązek wypłaty odszkodowania firmie Pfizer. Komentarz: Sąd w Nowym Jorku ma możliwość zatrzymania międzynarodowych aktywów danego kraju, jeżeli kraj ten nie spełnił umowy.

C:\Users\Jo\Desktop\fpizer24.jpg

„Warunek dostawy: Nabywca musi zapewnić firmie Pfizer ochronę przed odpowiedzialnością za roszczenia i wszelkie Straty, musi wdrożyć ją zgodnie z wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi, a wystarczalność takich wysiłków będzie leżeć w wyłącznym uznaniu firmy Pfizer.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer25.png

„Poufność, część 1: ‘Każdy odbiorca będzie chronić poufny i zastrzeżony charakter Informacji poufnych Strony Ujawniającej z co najmniej taką samą starannością, z jaką posiada własne informacje poufne lub zastrzeżone tego rodzaju’.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer26.png

„Poufność, część 2: „Odbiorca ujawni Informacje Poufne tylko takim ze swoich Przedstawicieli, którzy muszą znać Informacje Poufne w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer27.png

„Poufność, część 3: Umowę należy zachować w tajemnicy przez 10 lat. Dlaczego 30 lat w Izraelu?

„„Postanowienia niniejszego paragrafu 10 (Informacje poufne) pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy przez okres dziesięciu (10) lat”:

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer28.png

„Arbitraż i prawo rządowe: Arbitraż musi odbywać się w Nowym Jorku, zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, któremu podlega prawo stanu Nowy Jork, USA.”

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer29.png

„Jeżeli określone ministerstwo zostało przydzielone do zabezpieczenia umowy, musi to kontynuować: „…próba cesji praw, delegacji lub podwykonawstwa obowiązków bez wymaganej uprzedniej pisemnej zgody innych Stron jest nieważna i nieskuteczna”.

„Najpierw natknąłem się na dokument o nazwie KONTRATEN-E-PLOTE, który oznacza „przeczytaj pełną umowę”.

C:\Users\Jo\Desktop\pfizer30.png

„Dopiero później odkryłem, że to albańska strona internetowa opublikowała go w styczniu 2021 r. Zasługują na WSZYSTKIE pochwały za wyciek dokumentu, a dziennikarze na całym świecie zasługują na wstyd, że go nie odkryli i nie zgłosili.

„Kraje mogą twierdzić, że wynegocjowały lepszą umowę, ale na podstawie dowodów, które otrzymaliśmy z Ameryki Południowej, wydaje się, że ta umowa jest prawdziwa i podobna do tej, którą stosowano na całym świecie.

„‚Jeden urzędnik Ministerstwa Zdrowia, Yaron Niv, powiedział w osobnym wywiadzie dla Kan, że każda dawka kosztowała Izrael 62 dolary.’ Netanjahu jest rzeczywiście magikiem – skłonił Izrael do zapłaty 5 razy więcej niż Albania i sprawił, że ludzie czcili go za tę ZŁĄ umowę.

„Ten kontrakt jest w rzeczywistości gorszy, niż się wydaje.

„Obecna Dobra Praktyka Wytwarzania (CGMP) jest regulowana przez FDA. cGMP nie wspomni NIC o mRNA, ponieważ nigdy nie mieliśmy cGMP szczepionki mRNA, więc nie można udowodnić nadużycia cGMP.

Uzupełnienie: Były prezes firmy Pfizer w Brazylii i dyrektor generalny „Ameryka Łacińska” zeznał przed brazylijską komisją, że firma Pfizer zażądała takich samych warunków zakupu szczepionek ze wszystkimi krajami. (Dowodzi to, że podobne kontrakty wyglądają z całym światem.)

Według Murillo, Pfizer zażądał od wszystkich krajów takich samych warunków zakupu szczepionek przeciwko COVID-19. Ponadto powiedział, że twierdzenia, jakoby producent leków zażądał aktywów państwowych, takich jak ambasady i bazy wojskowe, jako zabezpieczenia są nieprawdziwe. „To przekształcona informacja” – oświadczył”.

Biber podsumował: „Dla tych, którzy myślą, że to fałszerstwo: mój uniwersytecki profesor prawa powiedział, że prawa są jak kod komputerowy. Używają funkcji prawnych, zmiennych i procesów. Pracowałem w Big Pharma, w swojej karierze przeglądałem wiele kontraktów, a ten dokument wydaje mi się jak najbardziej prawdziwy.”

 

 

Źródło:

americasfrontlinedoctors.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *